Stowarzyszenie 

Kulturalno-Edukacyjne " DRAMA"

Informacje ogólne 


Dnia 9 kwietnia 2001 roku w Teatrze Ateneum odbyło się Zebranie Założycielskie 


Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego " DRAMA ". Stowarzyszenie zostało prawnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 5.09.2001 w rejestrze stowarzyszeń i podmiotów gospodarczych pod numerem 0000041461. 


Założyciele, poważni ludzie teatru, sztuki i nauki podjęli decyzję o powołaniu Stowarzyszenia " DRAMA " w celu inspirowania i wspierania rozwoju dobrej polskiej dramaturgii współczesnej oraz dbałości o wysoki poziom artystyczny polskiego teatru.


Założyciele, z myślą realizacji powyższych celów, postanowili powołać ogólnopolski Ośrodek Polskiej Dramaturgii Współczesnej , który będzie : 


• corocznie przeprowadzał otwarty Konkurs na współczesny dramat, 

• prowadził Warsztaty dramaturgiczne, 

• prowadził działalność informacyjną i propagującą dobrą dramaturgię, 

• prowadził działalność edukacyjną w formie otwartych wykładów,                      

        seminariów o dramacie i teatrze, 

• organizował spotkania z uznanymi dramaturgami polskimi i światowymi, 

• organizował duże międzynarodowe imprezy - spotkania dramaturgów 

        i ludzi teatru z różnych krajów i kultur, 

• prowadził działalność wydawniczą - publikacje utworów dramatycznych, 

        publikacje prac z dziedziny teatrologii i nauk humanistycznych 

        z teatrem związanych (psychologia, filozofia, historia, antropologia, 

        literaturoznawstwo itp.) ,wydawał periodyczne pismo o tematyce 

        wysokokulturalnej , etc., 

• organizował imprezy specjalne, ważne dla polskiej tradycji i kultury 

        (w najbliższym czasie planujemy m. in. zorganizowanie i zrealizowanie 

        cyklu międzynarodowych imprez - Rok Gombrowiczowski ), 

• realizował spektakle teatralne (i ew. telewizyjne lub filmy), 

• prowadził działalność marketingową i reklamową w powyższych sprawach, 

• etc., etc. ... 


Stowarzyszenie będzie prowadzić także działalność informacyjną 

i opiniującą. 


Dla realizowania tych przedsięwzięć Stowarzyszenie będzie prowadzić własną działalność gospodarczą i pozyskiwać środki od właściwych organów rządowych, samorządowych, społecznych, międzynarodowych i przedsiębiorstw. 

Wedle powszechnego zdania środowiska teatralnego i literackiego oraz uznanych autorytetów polskiego życia kulturalnego i społecznego, działalność Stowarzyszenia " DRAMA " jest w obecnych warunkach niezwykle potrzebna i ważna. 

©Copyright

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne

DRAMA